Cytowania


Index Hirscha

  • Indeks Hirscha – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy, co czyni zwykły indeks cytowań. Tworzy się go poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań wybranej pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej.
  • Osoby zainteresowane obliczeniem indeksu Hirscha (h-indeks) dla publikacji cytowanych w Google Scholar mogą skorzystać z programu “Publish or Perish” – na stronie do pobrania.

Bazy do wyszukiwania cytowań:

  1. Impact Factor – sprawdzamy w bazie Web of Science, w części Journal Citation Report
  2. Web of Science – baza udostępniana przez firmę Clarivate

Instrukcje i szkolenia pomocne przy korzystaniu z bazy Web of Science są dostępne:

3. Scopus – baza bibliograficzno-abstraktowa z opcją wyszukiwania cytowań i sprawdzania indeksu H (indeksu Hirscha) dla publikacji wydanych po 1996 r.

Instrukcje i szkolenia pomocne przy korzystaniu z bazy Scopus są dostępne:

4. Google Scholar – baza, którą można przeglądać, poszukując cytowań (wpisujemy nazwisko i imię osoby dla której chcemy wyszukać cytowania)

5. ERIH – The European Reference Index for the Humanities – wykaz punktowanych czasopism europejskich z nauk humanistycznych


Aktualności: