Działalność naukowa

Konferencje

2018 – Technologie / treści

Konferencja odbyła się w dniu 24 maja 2018 roku. Organizatorami wydarzenia byli: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego oraz serwis Digitalizacja.pl. Informacje na temat konferencji zamieszczono w sprawozdaniu, które zostało opublikowane w czasopiśmie “Biblioteka i Edukacja”.

2017 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2017 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego.
Na stronie Konferencji zamieszczono szczegółowe informacje, a także streszczenia wygłoszonych referatów.

2015 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji

Konferencja odbyła się w dniach 21-22 maja 2015 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Michała Śliwy oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego.
Na stronie Konferencji zamieszczono szczegółowe informacje, a także streszczenia wygłoszonych referatów.

2013 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji

Konferencja odbyła się w dniach 23-24 maja 2013 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Michała Śliwy oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego. Współorganizatorami Konferencji byli: Biblioteka Główna UP i Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP.
Na stronie Konferencji zamieszczono szczegółowe informacje, a także streszczenia wygłoszonych referatów. Prezentacje (wybór) zamieszczone zostały w bibliotece cyfrowej.

2011 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku

Konferencja odbyła się w dniach 16-17 maja 2011 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Michała Śliwy oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego. Została zorganizowana w ramach obchodów 65. lecia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie.

Czasopismo wydawane przez Bibliotekę

W latach 2012-2022 Biblioteka Główna wydawała czasopismo elektroniczne Biblioteka i Edukacja. Był to półrocznik adresowany do bibliotekarzy i specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Publikacje wydane przez Bibliotekę

 

 

 
Książki w plikach: publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / red. nauk. Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021.
  Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / red. nauk. Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2017.
Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania / red. nauk. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji / red. nauk. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015.
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014.
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI wieku / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013.
Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Marii Pidłypczak-Majerowicz, Stanisława Skórki, Doroty Wilk. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

 

Publikacje pracowników Biblioteki

Pracownicy Biblioteki Głównej są autorami licznych publikacji, które można wyszukiwać w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Bazy danych tworzone przez Bibliotekę

Biblioteka Główna tworzy własne naukowe bazy danych:

Edukator – multidziedzinowa baza danych z zakresu m. in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, medioznawstwa i politologii. Tworzona jest w Oddziale Informacji Naukowej w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej.

Biografik – bibliografia źródeł informacji biograficznych o pracownikach Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Projekty

 

Program “Społeczna odpowiedzialność nauki”:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki finansowe w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych (zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków). 

2022-2023

Minister Edukacji i Nauki przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w kwocie 29 107,10 zł na realizację projektu:

Dziedzictwo kulturowe XIX i XX. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej III. (umowa nr SONB/SP/549366/2022)
Kwota dofinansowania: 29 107,10 zł
Kwota całkowita projektu: 33 107,10 zł
Termin realizacji: 1 pażdziernika 2022 r. do 30 września 2023 r.

Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem. Projekt jest kontynuacją poprzednich realizacji w latach 2020-2022 (SONB/SP/462595/2020 oraz SONB/SP/513413/2021).

 

 

2021-2022 

Minister Edukacji i Nauki przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w kwocie 88 534,00 zł na realizację projektu: 
Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej II. (umowa nr SONB/SP/513413/2021) 

Kwota dofinansowania: 88 534,00 zł 

Kwota całkowita projektu: 99 034,00 zł 

Termin realizacji: 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. 

Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem. Projekt jest kontynuacją prac wykonanych w 2020 i 2021 r. (umowa SONB/SP/462595/2020). 

 

2020-2021

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w łącznej kwocie 306 607 zł na realizację dwóch projektów:

1. Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej. (umowa nr SONB/SP/462595/2020)
Kwota dofinansowania: 93 307,00 zł
Kwota całkowita projektu: 103 807,00 zł
Termin realizacji: 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

 

Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem. O unikatowości zasobów bibliotecznych stanowią też liczne znaki proweniencyjne, utrwalone na 90% wytypowanych do digitalizacji publikacji. Są to przeważnie ekslibrisy, odręczne podpisy poprzednich właścicieli, dedykacje oraz pieczęcie antykwariatów, bibliotek i innych instytucji naukowych lub kulturalnych. Wnioskowany projekt, będący kontynuacją wcześniej podjętych działań, zakłada dalsze prace rozwijające bibliotekę cyfrową Biblioteki Głównej UP.

 

2. Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych. (umowa nr SONB/SP/465103/2020)
Kwota dofinansowania: 213 300,00 zł
Kwota całkowita projektu: 238 300,00 zł
Termin realizacji: 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

 

Głównym celem projektu jest organizacja kolekcji czasopism naukowych (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis / Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis) w Repozytorium UP wraz z opracowaniem części czasopism wydawanych przez UP. Do repozytorium zostaną wprowadzone cyfrowe wersje czasopism w wariancie zgodnym z postacią drukowaną, dla poszczególnych artykułów zostaną utworzone rekordy analityczne, zawierające odnośniki do ich pełnych tekstów znajdujących się w repozytorium. Dzięki temu dorobek badawczy i publikacyjny pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni będzie możliwy do wyszukania nie tylko w katalogu komputerowym Uniwersytetu Pedagogicznego i Centralnym Katalogu NUKAT, ale również w światowym katalogu WorldCat i poprzez Google. Wszystkie opracowywane czasopisma zamieszczone zostaną w trybie otwartego dostępu. (Z)realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, a także zakłada dalsze prace rozwijające platformę cyfrową Repozytorium UP pod względem naukowych publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Działalność upowszechniająca naukę:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę):

2016

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 533/P-DUN/2016 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 30 567 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie formalne i rzeczowe dziewiętnastowiecznych druków galicyjskich.
 2. Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.

2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 1173/P-DUN/2015 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 155 142,50 zł na finansowanie trzech zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej UP z jednoczesnym uzupełnianiem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”.
 2. Budowa Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Pedagogicznego.
 3. Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

2014

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 1061/P-DUN/2014 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 176 400 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej UP z jednoczesnym uzupełnieniem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”.
 2. Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

2013

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 677/P-DUN/2013 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 88 000 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie księgozbioru Biblioteki Głównej UP.
 2. Rozbudowa kolekcji językowej z literatury romańskiej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 1086/P-DUN/2013 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 147 540 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.
 2. Budowa cyfrowej kolekcji „Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego”.

2012

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 864/P-DUN/2012 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 41 000 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Rozbudowa kolekcji językowych w zintegrowanym systemie informacji naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego.
 2. Wydzielenie cennych zbiorów z zakresu dydaktyki i utworzenie kolekcji „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”.

Aktualności: