Bazy bibliograficzne dziedzinowe


Bazy bibliograficzne dziedzinowe ogólnodostępne w sieci Internet.

bibliografia narodowa
Bibliografia Narodowa
Bazy Biblioteki Narodowej w Warszawie, która prowadzi polską bieżącą bibliografię narodową. Obejmuje ona zarówno ksiażki, jak i czasopisma, dokumenty elektroniczne, kartograficzne i dźwiękowe, wydane w kraju jak i zagranicą, tzw. “polonica”.
biografie
Internetowy Polski Słownik Biograficzny
Internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego od 1935 roku przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Oprócz biogramów z PSB w serwisie znaleźć można też materiały multimedialne pokazujące realia epoki, kontekst historyczny i kulturowy dotyczący danej postaci.
etnografia
Bibliografia Etnografii Polskiej, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk pokrewnych
Bibliografia obejmuje literaturę przedmiotową z etnologii/antropologii kulturowej oraz wybrane pozycje z pokrewnych antropologii dyscyplin naukowych – humanistycznych i społecznych. Zakres chronologiczny: lata 1986-2014
geografia
Bibliografia Geografii Polskiej za lata 1985-2007
Bibliografia tworzona jest w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawie. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z zakresu m.in. nauk geograficznych, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, kartografii. Zamieszcza także opracowania zagranicznych autorów na temat geografii polskiej oraz książki, mapy i atlasy o treści geograficznej.
Centralna Baza Danych Geologicznych
Największy w Polsce zbiór danych cyfrowych związanych z geologią i naukami pokrewnymi. Zawiera szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.
historia
ALEX
Baza zawiera skany historycznych i współczesnych tekstów prawnych Austrii. Począwszy od XVIII wieku, przez czasy c.k. i Galicji aż po okres XX wiecznej historii i lata współczesne. Pozwala dotrzeć m.in. do dokumentów prawnych dotyczących zim polskich za panowania Habsburgów.
Baza Biogramów BJ
Baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, urodzonych po 1850 r. Dotyczy osób, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową.
Dokumentacja Bibliograficzna do Historii Europy Środkowo-Wschodniej
Bibliograficzna baza on-line, pierwszy wspólny tego rodzaju projekt międzynarodowy z zakresu nauk historycznych realizowany przez Instytut im. Herdera w Marburgu oraz narodowe i regionalne pracownie bibliografii historycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy.
Spuścizna – Archiwa Krakowskie
Archiwa osobiste ludzi nauki i kultury Baza zawiera podstawowe informacje biograficzne oraz dziedziny naukowe, którymi się zajmowała dana osoba, a także miejsce przechowywania spuścizny. Obejmuje spuściznę zdeponowaną w Archiwum UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Archiwum Państwowym w Krakowie.
Kraków i Małopolska
Architektura i Sztuka Krakowa
bibliograficzna baza obejmująca zawartość czasopism: Rocznika Krakowskiego, wydawanego od 1889 r. przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Teki Komisji Urbanistyki i Architektury od 1967 r., Ochrona Zabytków od 1948 r. i Spotkania z Zabytkamiod 1993 r. Trwają prace nad poszerzeniem bazy o inne czasopisma.
Bibliografia Małopolski
Zawiera opisy wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym. Rejestruje: książki – w całości lub tylko częściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozprawy z prac zbiorowych), mapy, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego (głównie katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, foldery i prospekty turystyczne oraz inne materiały o istotnej wartości informacyjnej), wybrane dokumenty elektroniczne i muzyczne.
literaturoznawstwo
Bibliografia BARA
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku. Źródło informacji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej oraz recepcji literatur obcych w Polsce do roku 1939.
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera
Baza przygotowywana przez Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Umożliwia uzyskanie ogromnych ilości informacji na temat rodzajów druków, autorów, wydawców, hronologii, geografii, bibliotek itp. Daje możliwość wyszukiwania słów kluczowych zawartych w komentarzach Estreicherów do poszczególnych dzieł.
Polska Bibliografia Literacka
Informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zakres chronoligczny obejmuje lata 1988-2000.
matematyka
Zentralblatt MATH
Baza zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty z ok. 3500 czasopism i wydawnictw ciągłych wydawanych. Rejestruje także opisy i abstrakty książek, sprawozdań z konferencji, raportów i preprintów prac w druku. Zentralblatt MATH obejmuje tematyką wszystkie obszary czystej i stosowanej matematyki oraz historii matematyki publikacji wydanych po 1826 r.
pedagogika
Pedagog
Zbiór obejmuje literaturę o tematyce: opieka społeczna, pedagogika: opiekuńczo-wychowawcza, specjalna, przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, prawa człowieka, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych. Baza przygotowywana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zawiera materiały od 1990 roku.
polityka
Bazy Biblioteki Sejmowej
Bazy zawierają m.in. Katalog Główny Biblioteki Sejmu oraz Podkatalog – Wydawnictwa ciągłe, artykuły z wybranych czasopism polskich, nagrania z audycji i wywiadów telewizyjnych, nagrania z posiedzeń Sejmu RP, teksty konstytucji i innych dokumentów, stare druki, tezaurusy Biblioteki Sejmowej.
sport
Baza Biblioteki Głównej AWF w Krakowie
Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Krakowie. Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, anatomia, psychologia sportu, medycyna sportu, biomechanika, rehabilitacja, turystyka, rekreacja. Opisy bibliograficzne od 2000 roku.
Baza Biblioteki Głównej AWF w Gdańsku
Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism) z zakresu kultury fizycznej, sportu, nauk biomedycznych, nauk humanistycznych i zagadnień z nimi związanych. Opisy bibliograficzne od 2000 roku.
Baza Biblioteki Głównej AWF we Wrocławiu
Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych przez Bibliotekę Główną AWF we Wrocławiu od 1990 r. z zagadnień wychowania fizycznego i sportu.
Bibliograficzna Baza Komputerowa SPORT
Baza opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism z zakresu sportu i kultury fizycznej gromadzonych przez Bibliotekę Główną AWF w Poznaniu. Zawiera opisy bibliograficzne od roku 1990.
sztuka
Dziennik Teatralny
Polski wortal teatralny, zawiera m.in. recenzje i opisy spektakli zrealizowanych w polskich teatrach od 1998 roku, informacje o najnowszych spektaklach, konkursach, festiwalach i kolejnych edycjach imprez teatralnych, prezentuje sylwetki twórców teatralnych oraz informacje o wydawanych książkach i wydawnictwach o teatrze.
e-teatr.pl
Polski wortal teatralny zawierający m.in. bazę recenzji oraz bazę osób związanych z polskim teatrem i filmem, a także informacje o aktualnych premierach i repertuarze teatrów w Polsce. Posiada także bazy: artykułów i notatek prasowych oraz szczegółowych informacji dotyczących przedstawień teatralnych.
Film Polski.pl
Baza danych powojennych filmów polskich oraz artykułów o filmie w prasie polskiej, a także kalendarium, przygotowywana przez PWSFTviT w Łodzi.
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Portal Polmic.pl jest serwisem internetowym, poświęconym polskiej muzyce poważnej, przede wszystkim XX–XXI wieku. Nadrzędnym jego celem jest informowanie o bieżącej aktywności środowiska muzycznego w Polsce oraz polskich muzyków za granicą, a także dostarczanie aktualnych, kompleksowych wiadomości o polskich artystach, instytucjach muzycznych i publikacjach o muzyce. Polskie Centrum Informacji Muzycznej udostępnia Wirtualną Encyklopedię Muzyczną. Bazę można przeszukiwać według następujących kategorii: twórcy, dzieła, zespoły, instytucje.
technika i nauki ścisłe
BazTech
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Katalog Polskich Norm
Wykaz Polskich Norm opublikowanych, wycofanych, a także tych, które w ostatnim czasie zmieniły numerację.
wojskowość
Polska Bibliografia Wojskowa
Zdigitalizowany kwartalnik Polska Bibliografia Wojskowa, który rejestruje piśmiennictwo zwarte i ciągłe o szeroko rozumianej tematyce wojskowej, bezpieczeństwie narodowym i obronie narodowej. Zakres chronologiczny: od 1996 r.

Aktualności: