Wypożyczanie i prolongata


Wypożyczenia i zwrotu książki z Biblioteki Głównej dokonuje się w Wypożyczalni.
Aby odebrać zamówioną książkę, należy zgłosić się osobiście i przedstawić ważną kartę biblioteczną. Jeżeli Czytelnik chce upoważnić do odbioru swoich książek inne osoby, musi w Wypożyczalni w obecności bibliotekarza złożyć odpowiednie upoważnienie. Jest ono ważne na dany rok akademicki. Upoważnienie można w każdej chwili wycofać.

Czytelnik w zależności od swojej kategorii może wypożyczyć:

Kategoria czytelnika Maksymalna ilość książek Czas pierwszego wypożyczenia Ilość miesięcznych prolongat

Pracownik UP

30

2 miesięcy

10

Emerytowany pracownik UP

10

2 miesięcy

10

Student UP1

10

1 miesiąc

12

Student studiujący na 2 kierunkach w UP

15

1 miesiąc

12

Pracownik/student/doktorant innej Uczelni z terenu Krakowa2

3

1 miesiąc

12

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Krakowa

3

1 miesiąc

12

Pozostali użytkownicy3

3

1 miesiąc

12

Użytkownicy zapisani za kaucją4

uzależniona od wielkości kaucji

1 miesiąc

12

1 – studenci wszystkich rodzajów studiów: dziennych, zaocznych, podyplomowych
i doktoranckich
2 – krakowskich uczelni państwowych i niepublicznych
3 – pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych z terenu Krakowa oraz gmin ościennych (Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Proszowice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów, Zielonki).
4 – czytelnicy zapisani za kaucją (100,00 PLN za jedną książkę, wpłacone w kasie Uczelni)

Inne materiały biblioteczne wypożyczane bez względu na kategorię czytelnika:

Rodzaj materiału Ilość Czas pierwszego wypożyczenia Przysługujące prolongaty
Książki z KKW* 2 5 dni Bez prawa prolongaty
Pakiety wideo 1 1 tydzień Bez prawa prolongaty
Płyty CD/DVD 1 2 tygodnie 2 razy na jeden tydzień
Audiobooki 1 2 tygodnie 2 razy na jeden tydzień
Czytniki e-book** 1 1 miesiąc 1 raz na dwa tygodnie

* Kolekcji Krótkoterminowego Wypożyczania

** Prawo do wypożyczania czytników e-booków przysługuje tylko studentom Uniwersytetu Pedagogicznego.

Prolongaty

Przed upływem terminu zwrotu Czytelnik możne przedłużyć okres ich wypożyczenia samodzielnie przez internet.

Okres prolongaty naliczany jest od daty jej dokonania, a nie od wymaganego terminu zwrotu książki (książki najlepiej prolongować tuż przed datą zwrotu).

W przypadku, kiedy Czytelnik nie zdąży elektronicznie prolongować swoich materiałów (wygaśnie możliwość samodzielnej prolongaty), może tego dokonać do trzech dni po terminie zwrotu, zgłaszając taką chęć w Wypożyczalni:

  • telefonicznie,
  • e-mailowo,
  • osobiście.

Prolongata nie jest możliwa gdy:

  • ważność konta Czytelnika jest krótsza od okresu prolongaty,
  • Czytelnik zalega ze zwrotem lub prolongatą innych materiałów,
  • na wypożyczoną przez Czytelnika książkę została zgłoszona rezerwacja.

Nieterminowe zwroty

Za nieterminowy zwrot naliczana jest opłata w wysokości 30 groszy za każdą dobę przetrzymania egzemplarza. W przypadku nieterminowego zwrotu książek z Kolekcji Krótkoterminowego Wypożyczania opłata wynosi 3 zł za każdą rozpoczętą dobę przetrzymania.

Zobacz materiał wideo:


Aktualności: