Misja i historia Biblioteki

Misja Biblioteki Głównej

Szybki rozwój nowych technologii, a wraz z nim nowych form komunikowania wpływa w znaczący sposób na organizację i działalność współczesnych bibliotek. Misją Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz aktywne wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych w Uniwersytecie Pedagogicznym – zgodnie z oczekiwaniami kadry naukowej i studentów.

Biblioteka Główna chce funkcjonować jako biblioteka hybrydowa, harmonijnie łącząc zadania biblioteki tradycyjnej z biblioteką elektroniczną, przekształcając się jednocześnie w uczelniane centrum informacji i edukacji, które zapewni użytkownikom osiągnięcie sukcesu w studiowaniu i badaniach naukowych oraz w rozwoju własnej kariery zawodowej. Staramy się podnosić jakość usług realizując nasze motto: „Prawdziwy dzisiejszy uniwersytet tworzy biblioteka” (T. Carlyle).

Misją Bibioteki jest rówież otwartość na oczekiwania środowiska akademickiego, kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Biblioteki Głównej w kraju i na świecie.

Najważniejsze wydarzenia z historii Biblioteki Głównej

 • 1946 – Biblioteka powstaje wraz z Uczelnią.
 • 1964 – Utworzenie funkcjonującej do dziś struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego, w skład którego wchodzą: Biblioteka Główna, biblioteki instytutowe oraz biblioteki niesamodzielne. Biblioteka Główna pełni rolę biblioteki centralnej, odpowiedzialnej za prenumeratę czasopism, zakupy dewizowe, wymianę publikacji i sprawozdawczość.
 • 1974 – Przeniesienie Biblioteki z pomieszczeń przy ul. Straszewskiego do nowego budynku przy ul. Podchorążych.
 • 1991 – Likwidacja Biblioteki Studium Wojskowego.
 • 1993 – Początek prac związanych z komputeryzacją biblioteki. Utworzenie Zespołu ds. Komputeryzacji. Uruchomienie dostępu do internetu. Wyłączenie Archiwum z systemu biblioteczno-informacyjnego.
 • 1994 – Organizacja Oddziału Czasopism i Wydawnictw Ciągłych.
 • 1995 – Otwarcie Biblioteki Wydziału Pedagogicznego.
 • 1996 – Początek elektronicznego katalogowania druków zwartych.
 • 1997 – Uruchomienie katalogu elektronicznego Biblioteki Głównej. Otwarcie Mediateki – informatorium funkcjonującego w oparciu o elektroniczne źródła informacji.
 • 1999 – Rozpoczęcie elektronicznego katalogowania wydawnictw ciągłych.
 • 2000 – Uruchomienie modułu elektronicznej obsługi Czytelników w systemie VTLS.
 • 2001 – Rozpoczęcie katalogowania elektronicznego przez biblioteki instytutowe.
 • 2004 – Gruntowna modernizacja Czytelni Głównej.
 • 2005 – Uruchomienie systemu elektronicznej inwentaryzacji księgozbioru.
 • 2006 – Udostępnienie w sieci Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej.
 • 2008 – Modernizacja Mediateki.
 • 2009 – Uruchomienie stanowiska Centrum Informacji Bibliotecznej. Nowy portal Biblioteki Głównej w Internecie.
 • 2010 – Pierwsza impreza kulturalno-naukowa pn. Noc w Bibliotece.
 • 2011 – Pierwsza konferencja naukowa z cyklu Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Opublikowanie książki autorstwa bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego, wydanej z okazji 65-lecia Biblioteki Głównej.
 • 2012 – Publikacja pierwszego numeru czasopisma elektronicznego Biblioteka i Edukacja, wydawanego przez Bibliotekę Główną.
 • 2013 – Druga konferencja naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Konferencja miała charakter międzynarodowy.
 • 2014 – Uruchomienie nowego portalu internetowego Biblioteki Głównej UP.
 • 2014 – Uruchomienie nowej usługi bibliotecznej – wypożyczania e-czytników.
 • 2015 – Uruchomienie elektronicznego Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego ; Trzecia konferencja naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej.
 • 2016 – Udział pracowników Biblioteki w parametryzacji jednostek naukowych w charakterze Importerów Publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej.
 • 2017 – Czwarta konferencja naukowa Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej.
 • 2018 – Konferencja naukowa Technologie / treści.
 • 2019 – Włączenie Muzeum Podręcznika w strukturę Biblioteki Głównej.
 • 2020 – Czasowe zamknięcie Biblioteki Głównej z powodu pandemii COVID-19.
 • 2021 – Remont przewiązki łączącej Bibliotekę z głównym budynkiem Uczelni – zmiana organizacji pracy ; Udział pracowników Biblioteki w parametryzacji jednostek naukowych w charakterze Importerów Publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej.
 • 2022 – Zawieszenie wydawania czasopisma “Biblioteka i Edukacja”.
 • 2023 – Likwidacja stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych.

Ważniejsze opracowania dotyczące historii Biblioteki Głównej

 • Ludzie – zasoby – usługi : Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Red. Agnieszka Folga, Stanisław Skórka. Kraków :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021.
 • Błach M.: Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – Biblioteka i Edukacja 2021 nr 20 s. 47-60 http://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/315
 • M. Błach i in.: Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w czasie trwania pandemii w roku akademickim 2020/2021. – Biblioteka i Edukacja 2020 nr 18 s. 29-37 https://bibliotekanauki.pl/articles/1201937
 • Twardy E.: Edukacyjny i performatywny aspekt działalności biblioteki. Casus bibliotecznej gry terenowej zorganizowanej w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2019. – Biblioteka i Edukacja 2019 nr 16 s. 123-130 https://bibliotekanauki.pl/articles/555032
 • Milc P.: Muzeum Podręcznika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. – Biblioteka i Edukacja 2019 nr 15 s. 155-168 https://bibliotekanauki.pl/articles/972762
 • Błach M.: Spuścizny pracowników nauki w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. – Biblioteka i Edukacja 2019 nr 15 s. 123-153 https://bibliotekanauki.pl/articles/555089
 • Górski M., Krasińska B., Tomkiewicz Ł., Wajda G.: Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – biblioteka w Internecie. – Biblioteka i Edukacja 2018 nr 13 s. 1-19 https://bibliotekanauki.pl/articles/554882
 • Olesiak K., Duda B.: Wrota do świata wiedzy i kultury, czyli biblioteczne projekty edukacyjno-kulturalne oraz dydaktyczno-organizacyjne w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W: Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa. Pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa 2018 s. 181-195
 • Błach M., Piotrowska E.: Zagraniczne kontakty oraz ich rola w podnoszeniu jakości usług i budowaniu wizerunku biblioteki akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w latach 2010-2016. – Biblioteka i Edukacja 2017 nr 11 s. 1-16 https://bibliotekanauki.pl/articles/555235
 • Folga A., Kołakowska J.: Udział Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w działalności uniwersytetów dla dzieci. – Biblioteka i Edukacja 2016 nr 10 s. 1-12 https://bibliotekanauki.pl/articles/555038
 • Olesiak K.: Działalność edukacyjno-kulturalna bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. – EBIB 2016 nr 5 http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/460/613
 • Piotrowska E.: Współpraca Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach programu Erasmus. – Biblioteka i Edukacja 2012 nr 2 s. 1-3 https://bibliotekanauki.pl/articles/555231
 • Milc P.: Znajdź nas na Facebooku… Portale społecznościowe nowym narzędziem komunikacji w bibliotekach na przykładzie Biblioteki Głównej UP w Krakowie. – Biblioteka i Edukacja 2012 nr 2 s. 1-5 https://bibliotekanauki.pl/articles/554860
 • Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pod red. Marii Pidłypczak-Majerowicz, Stanisława Skórki, Doroty Wilk. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
 • Olesiak K., Wąs L.: Polskie wędrówki w rosyjską przestrzeń literatury, kultury i sztuki. – Konspekt 2012 nr 4 (45) s. 122-126
 • Wilk D.: Dzieła Janusza Korczaka w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – Konspekt 2012 nr 3 (44) s. 85-86
 • Sobol A., Wąs L.: “Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”. – Konspekt 2011 nr 3 (40) s. 138-141
 • Folga A., Kołakowska J., Kciuk P.:  Sprawozdanie z konkursu plastycznego “Przedszkole, szkoła, nauczyciel, klasa z moich marzeń”. – Konspekt 2011 nr 2 (39) s. 128-129
 • Witczak D.: “Dynamiczna chemia” : współpraca Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej z Zakładem Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego. – Konspekt 2011 nr 1 (38) s. 155-156
 • Piotrowska E.: Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego przedstawia… – Konspekt 2010 nr 4 (37) s. 120-123
 • Kamińska-Czubała B., Witczak D.: Dzieła Komisji Edukacji Narodowej w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej. – Konspekt 2010 nr 4 (37) s. 124-126
 • Dziechciowska M.: Noc w Bibliotece. – Konspekt 2010 nr 3 (36) s. 125-128
 • Janas M.: “Aparatów dawnych czar” : wystawa z kolekcji prof. Jana Rajmunda Paśko. – Konspekt 2010 nr 1 (34) s. 74-75
 • Janas M., Folga A.: Sprawozdanie z wystawy “Pedagogika Marii Montessori”. – Konspekt 2009 nr 3-4 (33) s. 60-61
 • Janas M.: Wystawa “Adam Michnik – historyk i twórca historii”. – Konspekt 2009 nr 3-4 (33) s. 62-63
 • Sobol A., Wajda G.: “Przez ciemność do świata” : sprawozdanie z wystawy w Bibliotece Głównej UP. – Konspekt 2009 nr 1-2 (32) s. 129-131
 • Wildhardt T.: Dr Peter Glanzner gościem Biblioteki Głównej AP. – Konspekt 2007 nr 2 (29) s. 146 http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/29/index.php?i=037
 • Wildhardt T.: 60 lat Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. – Konspekt 2006 nr 1 (25) http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/25/12-biblioteki.html
 • Wildhardt T.: Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej – wczoraj i dziś. – Konspekt 1999 nr 1 (18) s. 36-39 http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/18/poczatki.html
 • Wildhardt T.: Biblioteka Główna. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1982-1996 : praca zbiorowa. Pod red. Zygmunta Ruty. (Prace Monograficzne WSP ; nr 213). Kraków 1996 s. 301-312
 • Burkot I.: Biblioteka Główna. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1946-1981. Pod red. Zygmunta Ruty. (Prace Monograficzne WSP ; nr 43). Kraków 1981 s. 65-74
 • Chełstowski E.: Biblioteka Główna. – Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków 1973 nr 46 s. 299-303
 • Chełstowski E.: Sieć bibliotek uczelnianych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W: Informator Biblioteki Głównej. Kraków 1967 nr 2 s. 5-23
 • Tabakowa A.: Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w latach 1946-1961. W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie w pierwszym piętnastoleciu rozwoju 1946-1961. Kraków 1965 s. 266-280
 • Tabakowa A.: Charakter i organizacja Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W: Informator Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Kraków 1964 s. 1-26.

Aktualności: