Zarządzenie Prorektora


Zarządzenie nr RN.Z.0211.1.2021

 Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

z dnia 20 maja 2021 roku

 

w sprawie: trybu rejestracji publikacji nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Działając na podstawie § 4 zarządzenia nr R/Z.0201-67/2020 Rektora z dnia 14 września 2020 r. w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024, zmienionego zarządzeniem nr R/Z.0201-113/2020 Rektora z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr R.Z.0211.10.2021 Rektora z dnia 18 lutego 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do bieżącego i systematycznego dostarczania swoich publikacji naukowych do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej celem ich rejestracji.

§ 2

Zgłoszenia publikacji należy kierować do pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (OIN BG) odpowiedzialnych za poszczególne dyscypliny naukowe, których wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki Głównej UP (ścieżka: „dla pracownika” → „bibliografia publikacji” → „wskazówki dla zgłaszających publikacje”).

§ 3

Pracownicy OIN BG wprowadzają publikacje wyłącznie z autopsji.

§ 4

Publikacje należy zgłaszać drogą elektroniczną, przesyłając linki lub aktywne numery do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (OIN BG) na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za daną dyscyplinę. Jeśli tekst nie ma wersji elektronicznej, należy przesłać plik PDF, zdjęcia lub skany. Istnieje również możliwość zgłoszenia publikacji osobiście w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

§ 5

Nie należy zgłaszać publikacji planowanych do wydania, będących w druku, a także drukowanych materiałów przeznaczonych do użytku wewnętrznego.

§ 6

Pracownicy OIN BG dokonują rejestracji publikacji w Bibliografii Publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w module Dorobek Naukowy systemu Uczelnia.XP oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.

§ 7

Pracownicy OIN BG wprowadzając publikacje do Bibliografii Publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Dorobku Naukowego przydzielają punkty zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

§ 8

W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących punktacji za osiągnięcie naukowe decyzję ostateczną podejmuje Przewodniczący Rady Dyscypliny lub Pełnomocnik Rekotra ds. Rozwoju Dyscypliny

§ 9

Pracownik/doktorant jest zobowiązany zgłaszać publikacje w terminie nieprzekraczającym trzydziestu dni od daty powstania osiągniecia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Nauki

/-/

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP


Pobierz wersje PDF [923 KB]


Aktualności: