Zarządzenie Prorektora


Zarządzenie Nr RN.Z.0211.1.2023 Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 marca 2023 roku

 

w sprawie: trybu rejestracji publikacji nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Działając na podstawie § 4 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020 – 2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do bieżącego i systematycznego dostarczania swoich publikacji naukowych do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (OIN BG) celem ich rejestracji.

§ 2

Zgłoszenia publikacji należy kierować do pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (OIN BG) odpowiedzialnych za poszczególne dyscypliny naukowe, których wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki Głównej UP (ścieżka: „dla pracownika” → „bibliografia publikacji” → „wskazówki dla zgłaszających publikacje”).

§ 3

Pracownicy OIN BG wprowadzają publikacje wyłącznie z autopsji.

§ 4

Publikacje należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza (ścieżka: „dla pracownika” → „bibliografia publikacji” → „wskazówki dla zgłaszających publikacje”), podając linki lub aktywne numery DOI. Jeśli tekst nie ma wersji elektronicznej, należy dołączyć plik PDF, zdjęcia lub skany. Istnieje również możliwość zgłoszenia publikacji osobiście w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej wraz z wypełnionym formularzem.

§ 5

Zgłaszający zobowiązany jest do podania kosztów poniesionych przez Uniwersytet Pedagogiczny z tytułu opublikowania artykułu/monografii naukowej w wydawnictwie zewnętrznym lub ich braku. W przypadku publikacji kosztowych należy wskazać numer zlecenia wewnętrznego stanowiącego wniosek o dofinansowanie lub przedstawić fakturę i określić źródło finansowania. Powyższe dane należy uzupełnić w formularzu zgłoszeniowym.

§ 6

Nie należy zgłaszać publikacji planowanych do wydania, będących w druku, a także drukowanych materiałów przeznaczonych do użytku wewnętrznego.

§ 7

Pracownicy OIN BG dokonują rejestracji publikacji w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej po dostarczeniu kompletnych danych.

§ 8

Pracownicy OIN BG, wprowadzając publikacje do Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przydzielają punkty zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

§ 9

W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących punktacji za osiągnięcie naukowe decyzję ostateczną podejmuje Przewodniczący Rady Dyscypliny lub Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny.

§ 10

Pracownik/doktorant jest zobowiązany zgłaszać publikacje w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty powstania osiągnięcia.

§ 11

Traci moc zarządzenie nr RN.0211.1.2021 Prorektora ds. Nauki z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie: trybu rejestracji publikacji nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Nauki

/-/

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP


Pobierz wersje PDF [923 KB]


Aktualności: