Serwisy dla pracowników

Research Gate

Research Gate

ResearchGate to międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skupiający aktualnie ponad 500 000 naukowców ze 196 państw.

Każdy zarejestrowany naukowiec może zamieszczać tutaj swoje prace naukowe, wykłady, referaty lub artykuły (metoda self-archiving). Użytkownicy mogą korzystać zarówno z baz typu open acces jak również z tysięcy innych mniejszych źródeł, które oferują łącznie około 35 milionów haseł. ResearchGate pozwala między innymi na bieżąco śledzić działalność naukową innych użytkowników, tworzyć blogi oraz korzystać z grup dyskusyjnych.

W serwisie działa także mechanizm rekomendacji tzn. można polecać publikacje wykazujące podobieństwo tematyczne do własnych opracowań, a także użytkowników o zbliżonym profilu działalności naukowej.

POL-on

POL-on

POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego czy Polskiej Akademii Nauk.

Najważniejsze obszary tematyczne systemu POL-on:

 • Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
 • Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
 • Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
 • Ogólnopolski wykaz studentów
 • Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
 • Sprawozdawczość uczelni
 • Wykaz działalności upowszechniających naukę
 • Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
 • Wykaz patentów i dokonań
 • Ankieta jednostki
 • System wyborczy CKdsST

Polska Bibliografia Naukowa

Polska Bibliografia Naukowa
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) dostępna na stronie POL-on gromadzi informacje o dorobku polskich naukowców i polskich jednostek naukowych. Instytucje oraz użytkownicy indywidualni mogą prowadzić w PBN swoją bibliografię naukową.

Przechowuje katalog osób w oparciu o system POL-on, który zbiera dane o zatrudnieniach, a także stopniach naukowych polskich naukowców. Katalog ten stanowi pokaźne, jednakże nie wyczerpujące źródło informacji o autorach. Dodatkowo każdy zainteresowany może zalogować się w systemie i podając swój numer PESEL utworzyć w systemie rekord autora. Tak utworzony rekord zostaje zapisany w systemie POL-on i autorowi można przypisać publikacje.

Nauka Polska

Nauka Polska

Portal internetowy, w którym możemy znaleźć m.in.:

 • informacje o instytucjach naukowych (np. szkołach wyższych, placówkach naukowo-badawczych itp.), instytucjach i organizacjach wspomagających naukę (archiwa, biblioteki, muzea naukowe) oraz towarzystwach, stowarzyszeniach i fundacjach naukowych działających na rzecz nauki,
 • informacje o ludziach nauki (naukowcy polscy posiadający co najmniej stopień doktora, naukowcy polscy pracujący za granicą, obcokrajowcy pracujący w polskich placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz będący członkami PAN i PAU, jak również promotorzy i recenzenci polskich prac badawczych),
 • pracach naukowych (system SYNABA, który gromadzi informacje o pracach naukowych, badawczo-rozwojowych, doktorskich, habilitacyjnych oraz o ekspertyzach naukowych, jakie wykonywane są w polskich jednostkach naukowych i badawczych),
 • konferencjach naukowych, targach i wystawach,
 • projektach badawczych MNiSW.

Aktualności: