Oddział Informacji Naukowej


Oddział Informacji Naukowej oferuje:

  • szkolenia użytkowników z obsługi katalogu elektronicznego,
  • kształcenie grup seminaryjnych w zakresie tworzenia bibliografii załącznikowych oraz wykorzystywania elektronicznych baz danych,
  • pomoc przy poszukiwaniu literatury z różnych dziedzin nauki, korzystając m.in. z bazy Edukator, tworzonej w oparciu o zbiory własne BG,
  • krótkie wprowadzenie do sposobu przeszukiwania różnych baz dziedzinowych (polskich i zagranicznych).

Oddział Informacji Naukowej prowadzi własne bazy danych:

Z księgozbioru podręcznego Oddziału Informacji Naukowej można obecnie skorzystać (po wcześniejszym zgłoszeniu) w Czytelni Czasopism.

Pracownicy OIN rejestrują dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w lokalnej Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP. Pełnią również rolę Importerów Publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), będącej częścią systemu POL-on, przygotowując dane do okresowej ewaluacji podmiotów naukowych w Polsce. Zajmują się także sprawozdawczością kosztów poniesionych przez Uczelnię z tytułu publikacji artykułów oraz monografii naukowych w ankiecie MEiN.

 

Zobacz materiał wideo:


Aktualności: