Spuścizna po historyku literatury i pedagogu profesorze Wincentym Danku


Wincenty Danek (1907-1976)

Wincenty Danek – historyk literatury i pedagog. W latach 1926-1930 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel gimnazjum. Podczas okupacji niemieckiej był czynnym uczestnikiem tajnego nauczania. Od roku 1949 był kontraktowym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1960 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1968 roku – profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. W latach 1956-1971 pełnił funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Od 1960 roku był członkiem Komisji Historycznoliterackiej, a trzy lata później został członkiem Komisji Nauk Pedagogicznych PAN Oddziału w Krakowie. Wincenty Danek pełnił także funkcje redaktora naczelnego „Ruchu Literackiego”, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich, przewodniczącego Komisji Programowo-Dydaktycznej. Profesor był również członkiem Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Komisji Historycznoliterackiej PAN”, Komitetu Nauki o Literaturze PAN oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Sekcji Studiów Humanistycznych i Prawnych.

Obszar zainteresowań badawczych profesora Wincentego Danka obejmował literaturę polską XIX wieku, w szczególności życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Elizy Orzeszkowej oraz Adolfa Dygasińskiego. W kręgu zainteresowań Wincentego Danka była także historia myśli pedagogicznej oraz problemy dydaktyczno-organizacyjne szkolnictwa wyższego.

Kolekcja przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego składa się z kilkudziesięciu kopert, które zawierają publikacje naukowe profesora Wincentego Danka, wykłady a także recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych. Cennym zbiorem w spuściźnie Wincentego Danka są rękopisy, maszynopisy, notatki, eseje i inne materiały związane z jego pracą badacza literatury. Dokumenty te w szczególności dotyczą życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. W zbiorach znajduje się także liczna korespondencja J.I. Kraszewskiego, fotokopie jego artykułów prasowych i album poświęcony pisarzowi.

Zobacz zdjęcia fragmentów Kolekcji.


Aktualności: