Spuścizna po historyku literatury prof. Mieczysławie Romankównie


Mieczysława Romankówna (1910-1980)

Mieczysława Romankówna ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przed wybuchem wojny pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Łodzi, skąd w czasie trwania działań wojennych przeprowadziła się ponownie do Krakowa. Od roku 1948 była członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1962 roku podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, gdzie w latach 1965-68 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego i Opiekuna Studium Pedagogicznego. Jest autorką wielu prac z dziedziny literatury, m.in. krytycznych opracowań Listów Narcyzy Żmichowskiej, licznych interpretacji utworów ukazujących się w ramach serii “Nauka dla Wszystkich” (m.in. teksty Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Władysława Syrokomli), a także dedykowanego uczniom szkół średnich opracowania tekstów Bolesława Prusa. Mieczysława Romankówna jest także autorką licznych haseł zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym (zobacz więcej w Biografiku).

Kolekcja przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego składa się z kilkuset listów pisanych pochodzących z lat 1945-1980. Obejmuje głównie korespondencję adresowaną do pani profesor, choć w zbiorze można znaleźć również kilka listów jej autorstwa. Wśród nadawców odnajdujemy m.in. takie nazwiska jak: Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisław Jodłowski, Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Henryk Markiewicz, Stanisław Pigoń, Adam Przyboś, Stanisław Sierotwiński, Jerzy Starnawski, Witold Taszycki, Marian Tyrowicz, Tadeusz Ulewicz, Kazimierz Wyka, Maria Żmigrodzka. Kolekcja zawiera także korespondencję z Instytutem Badań Literackich, Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, redakcją “Tygodnika Powszechnego” i Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Dużą część zbioru stanowią (szczególnie cenne dla badaczy życia i twórczości konkretnych osób ) rękopisy.

Zobacz zdjęcia fragmentów Kolekcji


Aktualności: