Szkolenie dla I roku studiów stacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych (dawniej: dziennych)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Składa się z dwóch elementów: części elektronicznej, którą studenci wykonują samodzielnie na platformie e-learningowej oraz ćwiczeń praktycznych, które odbywają się w Bibliotece (szczegółowy harmonogram2017, powiadomi o nim także opiekun roku).

Materiał na platformie elektronicznej, oraz test sprawdzający wiedzę będą dostępne od 3 października do 30 listopada 2017 r.

Wpis ze szkolenia bibliotecznego w indeksie jest wymagany do zaliczenia pierwszego semestru. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie obu części szkolenia.

Wejście na platformę e-learningową (przed pierwszym logowaniem należy się zarejestrować):

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej (hasło udostępni opiekun roku).

Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe tylko w przypadku studentów, którzy to szkolenie odbywali na naszej Uczelni w roku akademickim 2012/2013 i późniejszych. Pozostali studenci zobowiązani są do przystąpienia do szkolenia.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich), którzy mają w programie studiów szkolenie biblioteczne, a studia licencjackie ukończyli na innej uczelni, uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia. Ćwiczenia praktyczne odbywają w jednym z trzech terminów – wspólnym dla wszystkich kierunków (9 listopada w godz. 8:30-9:30; 9:10-10:10 lub 9:50-10:50).


Aktualności: