Szkolenie dla I roku studiów stacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych (dawniej: dziennych)

Dodatkowe terminy szkoleń bibliotecznych dla studentów studiów stacjonarnych

Studenci studiów stacjonarnych (I i II stopnia), którzy nie odbyli części praktycznej szkolenia bibliotecznego w żadnym z dotychczasowych terminów, mogą do niej przystąpić w sesji poprawkowej:

19.02.2019 r. – godz. 8:30-9:30,

20.02.2019 r. – godz. 18:00-19:00.

Aby przystąpić do szkolenia, należy wpisać się na listę, która znajduje się w pokoju nr 72. Wpisu można dokonać wyłącznie osobiście do 15 lutego. Na szkolenia nie będą wpuszczane osoby, które nie dokonają zapisu lub pojawią się w terminie innym niż zadeklarowany.

Studenci, którzy odbyli szkolenie praktyczne, ale nie wykonali testu na platformie Moodle, mogą to zrobić w terminie od 18 do 21 lutego 2019 r.

 

 

 

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Składa się z dwóch elementów: części elektronicznej, którą studenci wykonują samodzielnie na platformie e-learningowej oraz ćwiczeń praktycznych, które odbywają się w Bibliotece.

Materiał na platformie elektronicznej, oraz test sprawdzający wiedzę będą dostępne od 8 października 2018 do 30 listopada 2018 r.

Wpis ze szkolenia bibliotecznego jest wymagany do zaliczenia pierwszego semestru. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie obu części szkolenia.

Wejście na platformę e-learningową (przed pierwszym logowaniem należy się zarejestrować):

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej (klucz dostępny jest w Harmonogramie Szkoleń Bibliotecznych 2018, udostępni go także opiekun roku).

Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe tylko w przypadku studentów, którzy to szkolenie odbywali na naszej Uczelni w roku akademickim 2013/2014 i późniejszych. Pozostali studenci zobowiązani są do przystąpienia do szkolenia.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich), którzy mają w programie studiów szkolenie biblioteczne, a studia licencjackie ukończyli na innej uczelni, uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia.

Studenci, którzy podeszli do testu, ale pomimo wykorzystania trzech prób nie zaliczyli poprawnie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej.


Aktualności: