Zarządzenie Prorektora


Zarządzenie nr RN7Z.0201-1/2019

 Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

z dnia 25 listopada 2019 roku

 

w sprawie: zasad przydziału i zatwierdzania punktów za osiągnięcia naukowe i artystyczne wprowadzane do modułu „Dorobek Naukowy” w ramach systemu Uczełnia.XP

 

Działając na podstawie Zarządzenia Nr R/Z.0201-442018 Rektora w sprawie: zmiany w zakresie upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni z dnia 1 października 2018 roku zarządzam, co następuje:

1

W zakresie przydziału i zatwierdzania punktów za osiągnięcia naukowe i artystyczne wprowadzone do modułu ..Dorobek Naukowy” w ramach systemu Uczelnia.XP obowiązuje następujący tryb postępowania:

 1. W przypadku osiągnięcia naukowego będącego publikacją naukową przydziału punktów dokonuje pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowe; (Dz. U. 2019, poz. 392. dalej Jako: ..Rozporządzenie”), a zatwierdzenia tych punktów dokonuje Przewodniczący Rady Dyscypliny lub Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny.
 2. W przypadku osiągnięcia artystycznego punkt) w module Dorobek Naukowy przydziela pracownik wskazany przez Dziekana Wydziału Sztuki, zgodnie z Rozporządzeniem, a zatwierdzenia tych punktów dokonuje Przewodniczący Rady Dyscypliny.
 3. Za pozostałe osiągnięcia, o których mowa w Rozporządzeniu, punkty przyznają:
 • Biuro Nauki w zakresie:
  • patentów i praw ochronnych.
  • wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki na podstawie „opisu wpływu”.
  • projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe.
 • Biuro Rozwoju w zakresie:
  • efektów finansowych z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami .
  • efektów finansowych z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zatwierdzenia dokonuje Przewodniczący Rady Dyscypliny lub Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny.
 1. W przypadku zakwestionowania przez pracownika punktów przyznanych przez jednostki,
  o których mowa w pkt. 1-3. decyzję ostateczną podejmuje Przewodniczący Rady Dyscypliny lub Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny.
 2. Dane w module „Dorobek Naukowy” pracownik jest zobowiązany aktualizować w terminie nie przekraczającym trzydziestu dni od daty powstania osiągnięcia.

2

Traci moc decyzja Nr RN/D.0201-3/2018 Prorektora ds. Nauki z dnia 16 kwietnia 2018 r.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz wersje PDF [1,6 MB]


Aktualności: