Decyzja Prorektora


Pobierz wersje PDF [1,6 MB]

Zarządzenie Nr RN/Z.0201-2/2018

Prorektora ds. Nauki

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie:   dokumentowania publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz przekazywania informacji o nich do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu lnformacji o Nauce (t.j. Dz.U. 2017 poz. 804) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j, Dz.U. 2018 poz. 87), zgodnie Zarządzeniem Nr R/Z.0201-54/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni zarządzam, co następuje:

§1

  1. Niniejsze zarządzenie określa zasady wprowadzania danych o publikacjach naukowych afiliowanych do poszczególnych wydziałów do modułu Dorobek Naukowy (system Uczelnia. XP) oraz Polskiej Bibliografii Naukowej (system POL-on)
  2. Zobowiązuję dziekanów wszystkich wydziałów Uczelni do pisemnego upoważnienia pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej do dostępu do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).
  3. Jednocześnie zobowiązuję dziekanów wszystkich wydziałów Uczelni do upoważnienia jednej lub dwóch osób na wydziale do pełnienia roli Importera Bibliografii*.
  4. Importer Bibliografii zobowiązany jest do: edytowania wprowadzonych publikacji, zarządzania bibliografią jednostki w Module Sprawozdawczym PBN.

§2

      l . Zobowiązuję pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego do bieżącego i systematycznego wprowadzania własnych publikacji do systemu Uczelnia.XP w module Dorobek Naukowy. Wraz z danymi w module Dorobek Naukowy należy zamieścić stronę tytułową publikacji w formie elektronicznej albo link do strony www, albo skan publikacji. W przypadku książki należy zamieścić skan strony tytułowej, strony redakcyjnej, spis treści oraz skan strony z informacją o liczbie arkuszy wydawniczych.

  1. Do 31 lipca 2018 roku będzie istniała możliwość dostarczania publikacji do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Pracownicy OINBG dokonają rejestracji publikacji w module Dorobek Naukowy.
  2. Importer Publikacji* * niezwłocznie po wprowadzeniu danych przez pracownika dokonuje ich weryfikacji oraz przypisuje punkty i nadaje status „Poziom I”, następnie pracownik OINBG dokonuje weryfikacji i nadaje status , Poziom II” lub „Do poprawy”.
  3. Pełnomocnik ds. nauki dokonuje sprawdzenia poprawności danych o publikacjach wyjaśniając ewentualne niezgodności z Biblioteką Główną i nadaje status „Poziom III” oraz status PBN   „do PBN”
  4. Do modułu Dorobek Naukowy należy wprowadzać opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych, literackich, patentów, których autorami lub współautorami są pracownicy* Uniwersytetu Pedagogicznego bądź uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych w Uczelni wydanych na papierze, na nośnikach elektronicznych, a także dostępnych w Internecie.
  5. Moduł Dorobek Naukowy zamieszcza opisy publikacji pracowników Uczelni od 2013 roku. Publikacje z lat wcześniejszych rejestrowane są w bazie danych Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” dostępnej na stronie internetowej Biblioteki Głównej UP.
  6. W module Dorobek Naukowy nie należy zamieszczać opisów prac będących druku lub planowanych do wydania, materiałów powielanych, maszynopisów, materiałów do użytku wewnętrznego, referatów wygłoszonych na konferencjach.

§3

Traci moc decyzja Nr RN/D.0201-2/2015 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w sprawie trybu rejestracji publikacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz przekazywania informacji o nich do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej z dnia 15 października 2015 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prorektor ds. Nauki

Prof. dr hab. Mariusz Wołos

*Importer Biografii — Importer danych w PBN

**Importer Publikacji importer danych w DN


Aktualności: