Decyzja Prorektora


Pobierz wersje PDF [1,6 MB]

Decyzja Nr RN/D.0201-2/2015
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 15 października 2015 roku

tekst jednolity
(opracowany na podstawie Aneksu z dnia 21.04.2016 roku do decyzji RN/D.0201-2/2015)

w sprawie: trybu rejestracji publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz przekazywania informacji o nich do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. 2015 póz. 944) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Tekst jedn.: Dz. U. 2014 póz. 1620), zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-23/2012 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 3 września 2012 r. w sprawie: upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni zarządzam, co następuje:

§1

1. Zobowiązuję dziekanów wszystkich wydziałów Uczelni do pisemnego upoważnienia pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej do ustanowienia roli „importera Publikacji” do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

2. Jednocześnie zobowiązuję dziekanów wszystkich wydziałów Uczelni do upoważnienia jednej tub dwóch osób na wydziale do pełnienia roli Importera Bibliografii.

3. Importer Bibliografii zobowiązany jest do: wprowadzania publikacji do Modułu Sprawozdawczego PBN, edytowania wprowadzonych publikacji, zarządzania bibliografią jednostki w Module Sprawozdawczym PBN, potwierdzania afiliacji publikacji w imieniu danej jednostki naukowej, weryfikacji i uzupełniania danych wprowadzonych przez Bibliotekę Główną. Szczegółowe obowiązki Importera znajdują się pod adresem: pbn.nauka.gov.pl.

§2

1. Zobowiązuję pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego do bieżącego i systematycznego dostarczania własnych publikacji do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej celem ich rejestracji w bazie danych „Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

2. Obliguję pracowników dziekanatów do przedłożenia pracownikom Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej listy uczestników studiów doktoranckich, najpóźniej do 10 listopada danego roku akademickiego.

3. Bibliotekarze sporządzają opisy jedynie z autopsji na podstawie dostarczonych publikacji. W związku z powyższym pracownicy Uczelni oraz uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych w Uczelni zobowiązani są do dostarczania publikacji wraz z wypełnionym formularzem zawierającym informacje na temat zgłaszanej pozycji bibliograficznej. Wzory formularzy stanowią Załącznik nr l do niniejszej decyzji.

4. Pod pojęciem publikacji rozumie się dzieło zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechniania, posiadające dane o wydawcy, miejscu i roku wydania oraz numer ISBN lub ISSN. Jako publikację elektroniczną określa się tekst zamieszczony na nośniku elektronicznym (np. CD -ROM) lub na stronach internetowych.

5. Baza przeznaczona jest do rejestracji publikacji bieżących i jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego pod adresem: http://www.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/bibliografia.html

6. Do bazy wprowadza się opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych, literackich, patentów, których autorami lub współautorami są pracownicy* Uniwersytetu Pedagogicznego bądź uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych w Uczelni wydanych na papierze, na nośnikach elektronicznych, a także dostępnych w Internecie.

7. Baza zamieszcza opisy publikacji pracowników Uczelni od 2001 roku; publikacje z lat wcześniejszych są rejestrowane jedynie wówczas, gdy opisy nie pojawiły się w drukowanej wersji bibliografii.

8. Doktoranci zobowiązani są do przekazania do bazy swoich dotychczasowych publikacji, które ukazały się od roku 2013.

9. Po opracowaniu opisu bibliograficznego materiały są zwracane autorom, a formularze pozostają w Bibliotece Głównej w celu ich archiwizacji.

10. W bazie nie zamieszcza się opisów prac będących w druku lub planowanych do wydania, materiałów powielanych, maszynopisów, materiałów do użytku wewnętrznego, referatów wygłoszonych na konferencjach.

§3

1. Materiały wraz z opisami należy przedkładać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego: pok.71, tel.12-662-63-72, info@libpost.up.krakow.pl

2. W celu uzupełnienia istniejącej bazy, zobowiązuję wszystkich autorów do sprawdzenia czy ich publikacje zostały zarejestrowane oraz do dostarczenia brakujących pozycji wraz z opisem w celu umieszczenia danych w „Module Sprawozdawczym” Polskiej Bibliografii Naukowej.

§4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§5

Traci moc dotychczasowe pismo okólne Nr RN. 0201-1/14

Prorektor ds. Nauki

i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak


Aktualności: