Zapisy do Biblioteki


Zapisać się do Biblioteki Głównej UP można w Wypożyczalni od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00-19:00 oraz w soboty od 9:00-15:00.

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie na zewnątrz posiadają:

 • pracownicy UP w Krakowie,
 • emerytowani pracownicy UP w Krakowie,
 • wszyscy studenci UP w Krakowie (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku UP),
 • studenci (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi, doktoranci, studenci uniwersytetu trzeciego wieku) innych publicznych i niepublicznych uczelni Krakowa,
 • pracownicy naukowi szkół wyższych oraz pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych z terenu Krakowa i gimni sąsiednich (Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Proszowice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów, Zielonki).
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa,
 • osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora BG na korzystanie ze zbiorów, po wpłaceniu kaucji bibliotecznej,
 • biblioteki w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu oraz z Wypożyczalni uprawnia karta biblioteczna ważna przez 1 rok akademicki. Warunkiem zapisu do biblioteki jest okazanie dowodu osobistego oraz dokumentów wymaganych w zależności od kategorii użytkownika:

 • pracownicy UP – dokument stwierdzający zatrudnienie w Uczelni,
 • emerytowani pracownicy UP – zaświadczenie z Działu Kadr UP,
 • studenci UP – elektroniczna legitymacja studencka (ELS), oraz indeks z wpisem na aktualny rok akademicki,
 • studenci studiów podyplomowych i doktoranckich UP – indeks z wpisem na aktualny rok akademicki,
 • studenci i doktoranci innych uczelni Krakowa – indeks z wpisem na aktualny rok akademicki (o ile Uczelnia prowadzi tradycyjne indeksy), ELS z aktualnym hologramem,
 • słuchacze studiów podyplomowych innych uczelni Krakowa – indeks z wpisem na aktualny rok akademicki (o ile Uczelnia prowadzi tradycyjne indeksy) lub zaświadczenie o statusie słuchacza studiów podyplomowych,
 • pracownicy naukowi szkół wyższych i instytucji naukowych z terenu Krakowa – legitymacja służbowa, ewentualnie inny dokument stwierdzający status pracownika naukowego,
 • pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych z terenu Krakowa i gmin ościennych – poręczenie zakładu pracy na formularzu wydanym przez Bibliotekę Główną (formularz do wydruku w formacie PDF),
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa – zobowiązanie wypełnione przez rodzica/opiekuna ucznia na formularzu wydanym przez Bibliotekę Główną (formularz do wydruku w formacie PDF) oraz aktualna legitymacja szkolna,
 • osoby, które uzyskały prawo do korzystania ze zbiorów za zgodą Dyrektora BG – dowód wpłacenia w kasie uczelni stosownej kaucji (100 zł za jeden egzemplarz).

Zapis do biblioteki dla studentów posiadających elektroniczną legitymację studencką (ELS) z kodem kreskowym jest bezpłatny. Dla pozostałych Czytelników opłata za wydanie karty bibliotecznej lub czytelnianej wynosi 5 zł, a za prolongatę karty bibliotecznej na kolejny rok – 3 zł. Za druk duplikatu zagubionej karty bibliotecznej pobierana jest opłata 5 zł.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Zagubienie karty bibliotecznej oraz wszelkie zmiany danych personalnych należy bezzwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
Do czasu powiadomienia o zagubieniu karty, jej właściciel odpowiada za stan swojego konta.

Zobacz materiał wideo:
Zapisy


Aktualności: