Rozliczenie z Biblioteką


Studenci

Aby rozliczyć się z Biblioteką należy zwrócić wszystkie książki i uregulować ewentualne należności na rzecz Biblioteki. W celu skasowania pieczątek trzeba zgłosić się z indeksem i kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Warto pamiętać, że kasując pieczątki z indeksu traci się możliwość wypożyczenia książek na zewnątrz.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych) mają możliwość zachowania ważności swojego konta aż do dnia obrony. Zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 41) rejestracja pracy dyplomowej i złożenie indeksu w dziekanacie nie są równoznaczne z koniecznością skasowania pieczątek z indeksu. Można tego dokonać dopiero po obronie pracy dyplomowej.
Jeżeli termin obrony wykracza poza obowiązujący rok akademicki należy prolongować wpis do dnia obrony na podstawie decyzji Dziekana.
Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy są zobowiązani do rozliczenia się z Biblioteką Główną UP w celu odbioru dyplomu.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego pierwszego lub drugiego roku studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich, słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci, którzy po wakacjach będą kontynuować naukę w ramach tych samych studiów nie mają obowiązku kasowania pieczątek z indeksu na czas wakacji. Po zakończeniu sesji można wypożyczać książki (np. beletrystykę) na okres wakacji. Pamiętać należy o ewentualnej dacie zwrotu lub prolongaty takich materiałów w okresie wakacyjnym.

Studenci i doktoranci pozostałych uczelni Krakowa kończący studia kasują zapis do Biblioteki w terminie zgodnym z postanowieniami Uczelni macierzystej, jednak nie później niż do chwili odbioru dyplomu.

Osoby, które zapisały się do biblioteki, a rezygnują ze studiów także zobowiązani są do rozliczenia się z Biblioteką Główną przed odbiorem dokumentów z dziekanatu.

Pracownicy

Pracownicy, którzy otrzymają w Dziale Kadr UP tzw. obiegówkę proszeni są o zgłoszenie się z nią do Wypożyczalni Biblioteki Głównej.

Bibliotekarze zobowiązani są do sprawdzenia stanu konta rozliczającego się pracownika we wszystkich bibliotekach instytutowych i wydziałowych UP.

Zobowiązania wobec którejkolwiek z Bibliotek sieci bibliotecznej UP skutkują niemożnością rozliczenia karty obiegowej w Bibliotece Głównej.


Aktualności: